نوشته های برچسب شده با : "تفکیک بتن چیست"

تفکیک بتن

تفکیک در بتن - تفکیک در بتن یکی از موارد جدانشدنی از برنامه های کاربردی بتن استکه در آن مواد جامد به موجب تفاوت در اندازه، چگالی، شکل و خواص دیگر تمایل به جدا شدن از سایر ذرات در بتن دارد.