نوشته های برچسب شده با : "اسپیسر"

کاربرد اسپیسر بتن

افزایش حجم میلگرد بر اثر زنگ زدگی و خوردگی موجب افزایش 3 تا 5 برابری حجم میلگرد می شود که آن را می توان مهم ترین عامل تخریب سازه های بتنی دانست .خوردگی موجب کاهش سطح مقطع میلگرد و عدم چسبندگی و جداشدن آرماتور می شود.برای جلوگیری از خورگی باید از کاور و پوشش میلگرد استفاده نمود