تیپ خاک

نکاتی در خصوص تیپ خاک محل احداث پروژه :

براساس آئین نامه های طراحی ساختمانها دربرابر زلزله، تيپ خاک برمبنای میانگین سرعت امواج زلزله (برشی) تخمين زده شده براساس تعدادی آزمایش نفوذ استاندارد تاعمق ۳۰ متری از سطح زمین تعیین و به چهار گروه زیر تقسیم میگردد:

تيپ خاک نوع يک (بسیار خوب) در رده خاکهای درشت دانه متراکم بسیار سخت و سنگ

 تيپ خاک نوع دو (خوب):

در رده خاکهای غالب درشت دانه بهمراه مقادیری ریزدانه رسی

تيپ خاک نوع سه (متوسط) در رده خاکهای غالب ریزدانه رسی بهمراه درشت دانه

 تيپ خاک نوع چهار (ضعیف):
در رده خاکهای ریزدانه رسی خالص

تعیین تيپ خاک محل پروژه، در محاسبه نیروی زلزله وارد بر ساختمان تاثیر بسزایی داشته بطوریکه با تغییر نوع زمین از يک به دو، از دو به سه و از سه به چهار به ترتیب اشاره شده، افزایش نیروی زلزله وارد به ساختمان و در پی آن بالا رفتن مقاطع تیر و ستون و مقاطع فونداسیون ها و بادبندی ها و دیوارهای برشی و در نتيجه افزایش هزینه های ساختمانی را خواهیم داشت.

به طور مثال در شهر تهران عموم پروژه های ساختمانی (بجز موارد استثناء) در رده تيپ خاک نوع دو (خوب) و سه (متوسط) رده بندی میشوند. لذا با تقبل اختلاف هزینه نسبتاً اندک بررسی تعيين نوع زمین (تیب سه به دو) می توان درصورت جوابدهی زمين براساس آزمایشات، به کاهش هزینه های اقتصادی پروژه و جلوگیری از دفن مصالح و منابع ملی کمک شایانی نمود.

 

درباره نویسنده