تفاوت مقاومت و سختی بتن

تفاوت مقاومت و سختی

اگرچه مقاومت و سختی بی ارتباط باهم نیستند اما دو مفهوم جدا هستند

مقاومت:
میزان لنگر،برش،نیروی محوری و… قابل تحمل توسط مقطع مقاومت خمشی، برشی، محوری و… تعریف می شود. به عنوان مثال مقاومت خمشی یک مقطع بتنی با آرماتور فشاری برابر است با:

Mr=0.85×f’c×b×a×(d-a/2) +A’s×fy×(d-d’)

سختی:
به میزان نیرویی که نیاز است تادر یک قسمت بخصوص از سازه به میزان واحد تغییر مکان ایجاد شود،سختی گفته می شود. به عنوان مثال سختی یک تیر یکسر گیردار ۳EI/L^3 میباشد. سختی یک المان به مشخصات هندسی المان و جنس المان بستگی دارد

از مفهوم سختی درتحلیل سازه و توزیع درست نیرو و همچنین بدست آوردن تغییرمکانهای سازه،و از مفهوم مقاومت در طراحی و بررسی توان تحمل نیروهای وارده بر مقطع استفاده می شود.

 

درباره نویسنده