انتخاب مکان مناسب جهت قرارگیری دیوارهای برشی

 انتخاب مکان مناسب جهت قرارگیری دیوارهای برشی:

این مساله نیز تقریباً مشابه بادبندگذاری است. به طور خلاصه:

۱⃣ قرار گیری دیوار برشی در دهانه های بلند نسبت به دهانه های کوتاه ارجح است.

۲⃣ قرارگیری دیوار برشی در دهانه های متوالی ارجح است.

۳⃣ طرز انتخاب محلهای دیوار برشی بهتر است به گونه ای باشد که سازه منظم باشد و بین مرکز جرم و سختی فاصله نیافتد.

۴⃣ بهتر است تعداد دهانه های دیوار برشی از طبقات بالا به پایین به تدریج اضافه شود.

۵⃣ بهتر است دیوارهای برشی بین ستونها قرار گیرند هر چند منعی برای این موضوع وجود ندارد.

درباره نویسنده