کفپوش

کفپوش اپوکسی

برای کف سازی مواد مختلفی استفاده می شوند که یکی از پرکاربردترین آنها می توان به کفپوش اپوکسی اشاره کرد. این نوع کف پوش ها به ویژه در کف سازی های صنعتی بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. کفپوش اپوکسی به گونه ای طراحی شده است که از نظر قابلیت تحمل بسیار مقاوم است و می تواند در برابر فشار های مکانیکی و استاتیکی مقاومت نماید.